top of page

Algemene
Voorwaarden

1- Elke klant die rechtstreeks of via een vertegenwoordiger bij MAJERUS een bestelling plaatst of MAJERUS een opdracht geeft, aanvaardt impliciet de hieronder vermelde voorwaarden ; deze hebben de overhand op alle andere voorwaarden.

2 – MODEL TEKENINGEN

De projecten, stalen, modellen en tekeningen blijven de exclusieve eigendom van MAJERUS. Ze verblijven bij de klanten, en dit op hun kosten en risico. Ze mogen in geen geval en op straffe van schadevergoeding aan een concurrentie worden aangeboden. Indien ze niet binnen de twee weken worden teruggestuurd, worden ze automatisch aangerekend. Geen enkele verkoop houdt een overdracht van modellen in; alle productierechten zijn exclusief voorbehouden.

3 – INFORMATIE AAN DE KLANT
De klant erkent dat de leverancier eerstgenoemde correct heeft ingelicht over het gekochte goed, hetgeen hem ertoe heeft aangezet de waar, die exact aan zijn behoeften tegemoetkomt, te kopen.

4 – PRIJSOPGAVEN
De offertes gelden altijd zonder verbintenis. Behoudens andersluidende schriftelijke specificaties vanwege MAJERUS, zijn de opgegeven prijzen altijd nettoprijzen, zonder verpakking, af de magazijnen van MAJERUS en zonder uitvoerformaliteiten allerhande.

5 – BESTELLING
De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een bestelling die via de telefoon wordt doorgegeven. Om te worden aanvaard, moet elke bestelling schriftelijk worden ingediend, in voorkomend geval verplicht verwijzen naar de offerte en duidelijk het facturatieadres vermelden. Ingeval het facturatieadres afwijkt van het adres op de bestelbon, wordt de ondertekenaar van de bestelbon persoonlijk en hoofdelijk verantwoordelijk gesteld ingeval van niet-betaling van de factuur. Een bestelling verbindt MAJERUS pas van zodra de aanvaarding ervan schriftelijk door MAJERUS wordt bevestigd. Om geldig te zijn vereisen de verbintenissen die door de afgevaardigden en vertegenwoordigers van MAJERUS zijn aangegaan dezelfde bevestiging.

6 – DOCUMENTATIE
De documentatie die de klant ter beschikking wordt gesteld of die offertes van MAJERUS vergezelt, vormt geen contractueel document dat de maatschappij verbindt. Deze documentatie kan zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd, de verkoper kan in geen geval hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

7 – LEVERING – IN ONTVANGSTNAME
Alle goederen worden te alle tijden bij MAJERUS verkocht, goedgekeurd en in ontvangst genomen of worden geacht dat te zijn. De klant moet zijn richtlijnen met betrekking tot de verzending doorgeven op het ogenblik dat hij schriftelijk zijn bestelling indient. Laat hij dit na, dan kunnen de goederen naar goeddunken van MAJERUS ofwel alsnog worden verstuurd, ofwel in de fabrieken van MAJERUS ter beschikking van de klant worden gesteld en op risico van deze laatste bijgehouden. De goederen reizen op risico van de klant, zelfs al zouden deze franco haven en vrij van rechten moeten worden geleverd. Elke verantwoordelijkheid wordt afgewezen voor beschadigingen die de opgeslagen of op de werf gedeponeerde goederen zouden kunnen oplopen.  Het bewaken, reinigen, onderhouden en beveiligen van deze goederen valt ten laste van de klant. Indien MAJERUS het nodig acht zijn goederen te beschermen met een verpakking, met een verflaag of met eender welk ander middel, moet dit beschermingsmiddel door de klant worden verwijderd.

8 – LEVERINGSTERMIJN
Behalve indien speciaal en schriftelijk overeengekomen, gelden de door MAJERUS of door de klant opgegeven leveringstermijnen enkel ter informatie. In elk geval gaan deze enkel in vanaf het ogenblik dat MAJERUS in het bezit is van:
- het in de bijzondere verkoopsvoorwaarden voorziene voorschot;
- het volledige en definitieve pakket inlichtingen, plannen, maten en documenten, nodig voor de fabricage.
Deze inlichtingen, plannen, maten en documenten worden enkel als geldig doorgegeven beschouwd mits ze werden meegedeeld en goedgekeurd, onder hun verantwoordelijkheid door de klant, zijn architect, zijn gevolmachtigde of door elke persoon of door elk organisme van wie de tussenkomst vereist is voor de uitvoering van de opdracht.
Ingeval MAJERUS instaat voor het nemen van de maten, behoudt het het recht voor te bepalen op welk ogenblik dit gebeurt. Ingeval van vertragingen, veroorzaakt door andere vakgroepen, door een van de leveranciers, of door toeval of door overmacht, wordt elke aanvaarde termijn automatisch dienovereenkomstig verlengd. Dit is ook het geval indien de koper de betalingsvoorwaarden niet naleeft of indien deze laatste zijn bestelling laattijdig wijzigt. Een vertraging in de levering of uitvoering van werken geeft in geen enkel geval aanleiding tot inhoudingen op de betaling noch tot boeten van welke aard ook.

9 – GEBRUIKSAANWIJZING
De klant erkent dat hij uit handen van de verkoper een volledige informatie over het gebruik en het onderhoud van het gekochte goed en een specifieke handleiding heeft ontvangen. Ingeval van betwisting moet de klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur de leverancier hiervan op de hoogte brengen zodat deze de nodige maatregelen kan nemen. De handleiding verbindt enkel de fabrikant van het gekochte artikel; MAJERUS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onoordeelkundig gebruik, zelfs indien deze het gevolg is van verkeerde informatie vanwege de fabrikant.

10 – GARANTIE
Alle herstellingen onder garantie gebeuren in de werkplaatsen van MAJERUS. Een herstelling onder garantie omvat de levering van de onderdelen en het uurloon. Goederen die in aanmerking komen voor herstelling onder garantie moeten franco  atelier worden afgeleverd. Onder waarborgperiode verstaat men de door de fabrikant vastgestelde termijn. De goederen en toebehoren zijn enkel onderworpen aan de garantievoorwaarden van hun respectieve fabrikanten. Kan de herstelling onmogelijk in de werkplaatsen van MAJERUS worden uitgevoerd, dan wordt deze toevertrouwd aan de fabrikant.

11 – GELDIGHEID VAN DE GARANTIE
Om voor herstelling onder waarborg in aanmerking te komen, moet de machine vergezeld gaan van de garantiebon die door de fabrikant of ontstentenis hiervan, door zijn erkende agent werd opgesteld, waarbij deze bon behoorlijk werd ingevuld door de verkoper. Bij gebrek hieraan kan de aankoopfactuur met daarop het merk, het type,  het motor- en/of serienummer, als garantiebon fungeren. Elke demontage, slecht onderhoud of onoordeelkundig gebruik doet de garantie vervallen. Normale elektrische of mechanische slijtage wordt niet door de garantie gedekt. De machine moet compleet en vergezeld van alle eventuele standaardtoebehoren bij MAJERUS worden afgeleverd.

12 – DE GOEDEREN LOSSEN
In het kader van een levering worden er geen goederen gelost indien de ontvanger weigert de stempel van zijn firma, of bij ontstentenis hiervan, zijn naam, de datum van de in ontvangstname en zijn handtekening op de leveringsbon te plaatsen.

13 – VERPAKKING
MAJERUS behoudt zich het recht voor de verkochte hoeveelheden af te stemmen op de standaardverpakkingen van de fabrikant. De opgegeven maten en gewichten gelden als richtwaarde.

14 – TERUGNAME VAN GOEDEREN
Behoudens schriftelijke goedkeuring vanwege MAJERUS worden er geen goederen teruggenomen. Mits de leverancier er schriftelijk mee akkoord gaat en om voor terugname in aanmerking te komen, moeten teruggegeven goederen worden vergezeld van een verzendingsnota. Deze moet het nummer dragen van de factuur die werd afgeleverd bij de verkoop van de goederen in kwestie en waarop de teruggenomen goederen zijn vermeld.

15 – WIJZIGINGEN
Elke wijziging in de samenstelling van een bestelling, op eender welk ogenblik na de bevestiging van de bestelling, geeft ons het recht de prijs te herzien. Als het bestek meerdere identieke onderdelen voorziet, en indien bij het meten ervan onderlinge verschillen worden vastgesteld, moet naargelang van de moeilijkheden die bij de installatie ervan worden ervaren, rekening worden gehouden met een prijsverhoging. Aanvullende bestellingen of wijzigingen maken van rechtswege de termijnen ongedaan die tijdens de oorspronkelijke bestelling werden bepaald.

16 – FACTRATIE EN BETALING
a) De facturen van MAJERUS zijn betaalbaar in de kantoren of op de post- of bankrekening van MAJERUS. De wissels of betalingsopdrachten van MAJERUS of het feit dat de factuur in een andere stad wordt vereffend, geeft geen aanleiding tot schuldvernieuwing of afwijking op deze bepaling.
b) Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd het bedrag van de facturen in ontvangst te nemen.
c) Behoudens schriftelijk andersluidende bepaling zijn alle facturen van MAJERUS contant en zonder korting betaalbaar.
d) Elke factuur die niet contant of op de overeengekomen vervaldag werd betaald, geeft van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, en vanaf de dag dat de betaling zou moeten hebben plaatsvinden, recht op een jaarlijkse interest van 18%.
e) Bij ontstentenis van betaling van een verschuldigd bedrag op zijn vervaldag wordt elk ander openstaand bedrag – zelfs indien de wissel nog niet vervallen is – van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. MAJERUS behoudt zich in dit geval het recht voor de uitvoering van het contract stil te leggen en eventueel de geleverde goederen terug te nemen of het contract te verbreken, dit onverminderd alle andere rechten.
f) Inhoudingen op het factuurbedrag, om welke reden dan ook, zijn niet toegestaan.
g) Het uurloon, aangerekend voor bij de klant uitgevoerde werken, wordt forfaitair berekend, welke ook de vakbekwaamheid van de arbeider in kwestie is. In deze prijs zijn niet de reiskosten van deze laatste opgenomen. De uren worden aangerekend vanaf het ogenblik dat de arbeider de fabriek of zijn woonplaats verlaat en tot hij op de plaats van vertrek is teruggekeerd.
h) De B.T.W. en over het algemeen alle belastingen die gewoonlijk van toepassing zijn op de opdracht of die erop worden geheven, vallen te allen tijde ten laste van de klant.
i) MAJERUS behoudt zich het recht voor zijn facturen te wijzigen indien tijdens de opstelling ervan fouten werden gemaakt.
j) De omzetbelasting, de verbruiksbelasting, de makelaarskosten, de overschrijvingskosten, de kosten voor certificaten voor oorsprong, echtverklaringen, en financiële kosten allerhande (garantiekosten, wissel of andere betaalmiddelen) vallen ten laste van de koper en zijn contant betaalbaar tegen overlegging van de betalingsbewijzen.
k) De factuur wordt onder geen enkele voorwaarde aangepast aan de bestelbon.

17 – FACTURATIEKOSTEN
Elke factuur van minder dan 61,98 euro (2500 BF) wordt met het oog op de kosten voor facturatie en voor het openen van een rekening verhoogd met een forfaitair bedrag van 12,40 euro (500 BF).

18 – DE GOEDEREN INSTALLEREN
Het installeren omvat noch de aanverwante werken, zoals het leveren en plaatsen van stellingen, het uitpakken van de goederen, het behandelen ervan op de werf, het boren van gaten in metselwerk, baksteen of beton, noch het cementeren, aanwerken, afdichten of het reinigen van de eventuele bescherminslagen op aluminium dragers, enz; deze lijst is niet uitputtend. In het algemeen valt elk werk dat niet tot het vakgebied of tot de bevoegdheid van arbeiders/plaatsers behoort, ten laste van de klant. Deze laatste moet alles in het werk stellen om de uitvoering van het werk van deze arbeiders/plaatsers te vergemakkelijken. Als de toestand van de werf op het ogenblik van onze komst niet de volledige plaatsing van de goederen toelaat, wordt de verdere uitvoering uitgesteld tot een tijdstip dat ons opportuun lijkt; de klant ziet uit dien hoofde uitdrukkelijk af van verhaal tegen MAJERUS. Ingeval het nodig zou blijken dat de werken buiten de normale uren worden voortgezet of als de klant hierom vraagt, dan wordt het uurloon dienovereenkomstig verhoogd. De plaatsingswerken worden opgeleverd of worden geacht dat te zijn VOORDAT de ruiten geplaatst zijn. MAJERUS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor glasbreuk indien het glaswerk in ramen, deuren, uitstalramen, enz. is gemonteerd.

19 – WAARBORG VOOR GOEDE UITVOERING
Zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van MAJERUS kan op de factuur geen enkele waarborg van welke aard ook worden ingeroepen.

20 – KLACHTEN
Majerus wijst elke verantwoordelijkheid af bij ongevallen die het gevolg zijn van het gebruik van producten die door MAJERUS op de markt worden gebracht of gefabriceerd. Om in aanmerking te komen moeten klachten worden ingediend binnen de 5 dagen na levering van het materiaal via een met redenen omklede aangetekende brief. Uit aanpassingswerken voortspruitende kosten vallen ten laste van de klant en worden in beheer uitgevoerd.

21 – TERUGNAME VAN GOEDEREN
Voor zover MAJERUS niet van het tegendeel gewag heeft gemaakt in een offerte, pro forma factuur of eender welk ander document dat betrekking heeft op de verkoop, en dit binnen de 5 werkdagen volgend op de datum van de factuur, verbindt MAJERUS er zich toe alle goederen terug te nemen waarvan het uitsluitend de commercialisering verzekert. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de goederen zich in de staat bevinden waarin ze werden afgeleverd; deze wordt geacht een nieuwe staat te zijn.

22 – VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
De eigendom van het verkochte goed gaat pas over na de volledige betaling van de factuur op de vervaldag die erop is vermeld. MAJERUS behoudt zich het recht voor het goed terug te nemen zonder enige gerechtelijke tussenkomst; de klant geeft er ons onherroepelijk de toestemming toe ingeval van niet-betaling op de vervaldag en na het versturen van een ingebrekestelling.

23 – ALGEMENE GERECHTELIJKE BEPALING
Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waarin zich de maatschappelijke zetel van MAJERUS bevindt – met inbegrip van de kantonnale jurisdictie van Elsene II wat bevoegdheid en rechtsgebied betreft.

24 – BOETEBEDING
Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag wordt het bedrag van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 20%, met een minimum van 185,92 euro (7500 BF), dit bij wijze van forfaitair en onherroepelijk boetebeding.

bottom of page